Rollover Slidelet (closebox?)

Vanaf Cp3 zijn Rollover Slidelets beschikbaar. Een slidelet is een slide in een slide en verschijnt als je met de muis over een bepaald gebied gaat. 

In het voorbeeld hieronder zie je dat er twee soorten Rollover Slidelets zijn. Al vanaf Cp3 werkt de closebox van de slidelet op een onlogische manier. In Cp5 is dit nog steeds niet opgelost. 

Soorten

Soort Slidelet Werking Eigenaardigheid
closebox
Workaround
Gewoon De slidelet verschijnt bij een mouseover en blijft zichtbaar zolang  de cursist met de muis in het mouseover-gebied blijft. De box verschijnt wel, maar is niet bereikbaar voor de cursist. Teken op de plaats waar de closebox verschijnt een rechthoek.
Sticky De cursist kan nu ook in het mouseover-gebied klikken. De slidelet blijft nu zichtbaar als hij het mouseover gebied verlaat. Alhoewel er een closebox is, verdwijnt de slidelet altijd automatisch na de ingestelde tijd van de slidelet. Zet de timing van de slidelet op 999 seconde.

Voorbeeld

  

Timing animaties in slidejet

In de slidelet kan je ook allerlei objecten als captions, images, annimaties etc. opnemen. Houdt er bij animaties rekening mee dat deze al gaan lopen zodra de slide wordt getoond. Ook als je de slide verlaat, blijft de animatie doorlopen. In het voorbeeld heb ik animaties gezet die de systeemtijd laten zien en het aantal verstreken seconden nadat de animatie werd geladen.

Als je op de knop Repeat klikt dan zie je dat de animaties in de slidelets blijven doorlopen en dat het niet uitmaakt wanneer deRollover Slidelet op de stage is verschenen. Een animatie in een slidelet moet dus eigenlijk een eigen startknop hebben. Ik heb bij Adobe een verzoek ingediend om dit in een volgende versie van Captivate te verbeteren. 

Download

In dit zipbestand vind je het Cp5-bestand en de output van het voorbeeld hierboven. 

Links

 

English translation

The  Rollover Slidelet available from Cp3. A slidelet is a slide in a slide and appears when the student moves the mouse over a particular area. 

In the example below you can see that there are two types Rollover Slidelets. Since CP3 is the closebox of slidelet works in an illogical way. In CP5 this is still unresolved. 

Types

Type of slidelet Operation Peculiarity
closebox
Workaround
Normal The slidelet just appears in a mouseover and remains visible as long as the student with the mouse in the mouseover area remains. The box appears, but is not accessible for the student. Draw a rectangle on the position of the closebox.
Sticky Now the student can click in the mouseover area. Slidelet the remains now visible as he leaves the mouseover area. Although there is a closebox, slidelet always disappears automatically after the set time of slidelet. Set the time of the slidelet to 999 seconds.

Example

Timing animations in slidejet

You can add captions, images, annimations etc. to your slidelet. Keep in mind that these animations are already running when the slide is displayed. Even if you leave the slide, the animation will continue in the background. In the example I put some animations that show the system time and the number of seconds elapsed after the animation was loaded.

If you click on the Repeat button you will see that the animations in the slidelets continue to run and that it doesn’t matter when deRollover Slidelet appeared. An animation in a slidelet must actually have its own starter. I have submitted a request to Adobe to improve this in a future version of Captivate. 

Download

This zip file contains the CP5-file and the output of the example above. 

Links

Geplaatst door:

Chris Dorna

Adobe certified expert

Begin 2011 ben ik geslaagd voor het examen Adobe Captivate® 5 Adobe Certified Expert.

Contactgegevens

Adres: Torenstraat 13
5261 BR Vught
Telefoon: 06 - 50 41 05 41
E-mail: info@dorna.nl
KvK: 17194585
BTW: NL0969.24.305.B01
Bank: NL45 INGB 000 5105193

Back to Top